Den årlige generalforsamling afholdes på Skt. Klemens Skolen.

 

Mandag den 08. april 2019 kl. 19.00.

 

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om den forløbne sæson
  3. Kassereren forelægger det reviderede driftsregnskab for det forløbne år, samt status pr. 31. december til godkendelse
  4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  5. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant
  6. Indkomne forslag:
  7. Eventuelt.

Ad 4: Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Hans Christoffersen

Maj Britt Güllich

Ingen af de 2 ovennævnte genopstiller

 

Suppleanter på valg:

 

Ad 5: Revisorer på valg:

Anders Basbøll

Kurt K. Kristensen

 

Indkomne forslag skal være formanden Brian Kondrup Hansen i hænde 4 dage før generalforsamlingen.

Kontakt: Formand@skbk.dk eller Gyldenhøjen 20, 5260 Odense S