Den årlige generalforsamling afholdes i Foreningslokalet i Skt. Klemens Hallen (Benyt den dedikerede indgang)

Mandag den 19. oktober 2020 kl. 19.00.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om den forløbne sæson
3. Kassereren forelægger det reviderede driftsregnskab for det forløbne år, samt status pr. 31. december til godkendelse
4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
5. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant
6. Indkomne forslag:
7. Eventuelt.

Ad 4: Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Brian Kondrup Hansen
Peter Johansen
Thomas Holm Krogh
Alle stiller op til genvalg.

Suppleanter på valg:

Ad 5: Revisorer på valg:
Anders Basbøll
Kurt K. Kristensen

Indkomne forslag skal være formanden Peter Johansen i hænde 4 dage før generalforsamlingen.
Kontakt: Formand@skbk.dk eller Gyldenhøjen 20, 5260 Odense S