Vedtægter

Vedtægter for Skt. Klemens Badmintonklub

§1 :
Foreningens hjemsted er Skt. Klemens, og dens adresse er kassererens.

§2 :
Foreningen har til formål at samle badmintoninteresserede og varetage disses fælles interesser.

Foreningen har en senior- og en ungdomsafdeling. Foreningen er medlem af Fyns Badminton

Kreds og er tilsluttet Dansk Idræts Forbund.

§3 :
Bestyrelsen kan optage enhver, der er fyldt 18 år, som aktivt medlem i seniorafdelingen.

Som medlem af ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 7 år. 

Ind- og udmeldelse sker til bestyrelsen. Betaling af kontingent sker bindende for hele sæsonen. Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Hvis et medlem ikke har betalt kontingent for sæsonen senest den 15. september, kan bestyrelsen udelukke dette. Medlemmet kan først optages igen, når hele kontingentet er betalt.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold gør sig gældende. Medlemmet skal dog først have mulighed for overfor bestyrelsen at fremføre sine synspunkter.

§4 :
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes i april måned. 

Generalforsamlingen med samtidig angivelse af dagsordenen indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ved opslag i Skt. Klemens Hallen.

Forslag fra medlemmerne der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsens formand i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne til vedtægtsændringer skal dog være fremsendt skriftligt til formanden senest den 15. marts. 

§5 :
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om den forløbne sæson.
  3. Kassereren forelægger det reviderede driftsregnskab for det forløbne år, samt status
  4. 31. december til godkendelse.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor samt revisorsuppleant
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

§6 :
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne. Dirigenten fastsætter afstemningsmåden, men der skal dog foretages skriftlig afstemning, såfremt 1 medlem begærer dette.

Alle medlemmer, der på afstemningsdagen er fyldt 15 år, og som har været medlem i mindst 3 måneder, har stemmeret på generalforsamlingen. 

Alle beslutninger sker ved simpelt flertal, bortset fra beslutning om ændring af vedtægterne samt opløsning af foreningen. 

Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er mødt frem, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Såfremt ¼ af medlemmerne ikke er mødt frem på generalforsamlingen, men et simpelt flertal har stemt for forslaget,  indkaldes der til en ny generalforsamling. Den nye generalforsamling

skal afholdes senest 14 dage efter den 1. generalforsamling og den indkaldes af bestyrelsen med et varsel på mindst 4 dage.

Såfremt 2/3  af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget, er dette vedtaget, uanset antallet af stemmeberettigede fremmødte medlemmer.

§7 :
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer overfor bestyrelsen skriftligt anmoder herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamling afholdes senest 1 måned efter at betingelsen herfor er opfyldt, samt den til behandling ønskede dagsorden er modtaget af bestyrelsen. Bestyrelsen skal indkalde til generalforsamlingen med et varsel på mindst 8 dage.

§8 :
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen kan forpligte foreningen i alle forhold. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Medlemmerne vælges for 

2 år ad gangen, således at der i lige år skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 2.

Der vælges desuden en 1. og en 2. suppleant. Ved et bestyrelsesmedlems vedvarende forfald indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen i stedet for dette i den resterende valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig på det 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen vælger ud af sin midte en formand, en næstformand og en kasserer.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt mindst 3 medlemmer er til stede heraf formanden eller næstformanden. I formandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted.

Alle bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Såfremt der er stemmelighed, har formanden eller i dennes fravær næstformanden den afgørende stemme.

§9 :
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 

Kassereren skal senest 1 uge før generalforsamlingen afgive driftsregnskab og statusopgørelse pr. 31. december til revisorerne.

Regnskaberne skal forsynes med revisorpåtegninger og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Det reviderede regnskab skal senest 1 uge før 

generalforsamlingen hænges op i Skt. Klemens Hallen.

§10 :
Revisionen består af 2 af den ordinære generalforsamling valgte medlemmer, der vælges forskudt for 2 år ad gangen, således at 1 revisor er på valg hvert år. 

Der vælges endvidere en revisorsuppleant. Revisorsuppleanten vælges for 1 år ad gangen.

Såfremt en revisor får varigt forfald indkalder bestyrelsen revisorsuppleanten i dennes sted for den resterende valgperiode.

§11 :
Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling der særskilt er indkaldt med henblik herpå og såfremt ½ af foreningens medlemmer er til stede og 5/6 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Opnås et sådant 5/6 flertal  på en ikke-beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes der inden 3 uger til en ny generalforsamling med 8 dages varsel.

På den nye generalforsamling kan en opløsning træffes når et simpelt flertal af fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Ved opløsning af foreningen overgår foreningen formue til foreninger eller sammenslutninger der udfører børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune primært i Skt. Klemens området.

Ændringer i § 8 stk. 3 og stk. 7 :

Nedsættelse af antal medlemmer i bestyrelsen fra 7 til 5 er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 20. april 2015.

Skt. Klemens april 2015 .

Bestyrelsen