Generalforsamling Skt. Klemens badmintonklub:

Den årlige generalforsamling afholdes på Skt. Klemens Skolen i lokale A10

Onsdag, den 26. april 2017 kl. 19.00.

 

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om den forløbne sæson
  3. Kassereren forelægger det reviderede driftsregnskab for det forløbne år, samt status pr. 31. december til godkendelse
  4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  5. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant
  6. Indkomne forslag:
  7. Eventuelt

Ad 4: Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Hans Christoffersen (villig til genvalg)

Maj Britt Buch Güllich (villig til genvalg)

 

Suppleanter på valg:

 

Ad 5: Revisorer på valg:

  • Claus Trelle
  • Charlotte Baarup

 

Indkomne forslag skal være formanden Maj Britt Buch Güllich i hænde 4 dage før generalforsamlingen.

Maj Britt bor: Skovbakken 75, 5260 Odense S – telefon 2328 6028 – mail : m@gullich.dk